Bizi Arayın

Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33

Satış | İstanbul

0 (216) 550 65 65

Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Lisans Sözleşmesi

E ÜRÜNLERİ/HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
GENEL ESASLAR

 1. KAPSAM
  İşbu Zirve Ürünleri/Hizmetleri Kullanım Sözleşmesi Genel Esasları’nda (bundan sonra “Genel Esaslar” olarak anılacaktır) belirlenmiş olan hüküm ve şartlar, Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Zirve”) ile kullanıcıları (“Kullanıcı”) arasında imzalanmış ve işbu Genel Esaslar’a ek olan Zirve ürünleri/hizmetleri ile ilgili son kullanıcı lisans koşulları sözleşmeleri (“Sözleşme”) kapsamında belirlenen hizmetler açısından geçerli olacak ve Zirve söz konusu hizmetleri işbu Genel Esaslar çerçevesinde sunacaktır. Sözleşme, Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar'ın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından ileride Zirve’den satın alınacak ve/veya kullanım hakkına sahip olunacak herhangi başka bir ürün/hizmet de aksi üzerinde Taraflar mutabık kalmadıkça, işburada düzenlenen Genel Esaslar’a ve ilgili hizmetin kendi kullanım koşullarına tabi olacaktır.

Zirve ve Kullanıcı işbu Genel Esaslar’da tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. TANIMLAR
“Abonelik Modeli” Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nin ilgili versiyonunun lisans kullanım hakkının ilgili lisans kullanım koşullarında belirtilen süre ile sınırlı olarak Kullanıcı’ya devredilmesini ifade eder.

“Lisans Modeli” İşbu Genel Esaslar’a ek Sözleşme’de Lisans Modeli uygulanacağı öngörülen ve satışı yapılan Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’nin kullanım hak ve yetkisinin Kullanıcı’ya devrini ve Sözleşme hükümleri kapsamında ilgili Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’nin tek bilgisayarda süresiz olarak kullanma hakkını ifade eder.

“Çağrı Destek
Hizmeti” Zirve Ürünü/Hizmeti’ne dair zirveyazilim.net ‘te belirtilen numaralar veya Web Sitesi’nde iletilen Kullanıcılar’ın soru ve sorunlarına Zirve çalışanlarınca destek verilebilmesine olanak sağlayan telefonla destek hizmetini ifade eder.

“Ana Makine” Zirve Programı belirli bir ana bilgisayara kurulur. Ana bilgisayarın değişimi, hard diskin değişimi lisansın düşmesine sebep olacaktır.
“E-Dönüşüm Hizmetleri” Zirve tarafından zirveyazilim.net uzantılı Web Sitesi üzerinden sunulan ve zirveyazilim.net’de belirtilen Zirve E-Defter, E-Fatura/E-Arşiv, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-SMM ürün ve hizmetlerini ifade eder. Her bir ürün ve hizmet tek başına “Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti” olarak ifade edilecektir.
“Zirve Paket Programları” Zirve tarafından zirveyazilim.net uzantılı Web Sitesi üzerinden sunulan ve zirveyazilim.net’de belirtilen Zirve Müşavir, Zirve Ticari, Zirve Finansman, Zirve Üretim, Zirve Muhasebe, Zirve Bordro, Zirve İşletme ürün ve hizmetlerini ifade eder. Her bir ürün ve hizmet tek başına “Zirve Paket Ürünü/Hizmeti” olarak ifade edilecektir.
“Zirve Ürünleri/Hizmetleri” Zirve Paket Ürünü/Hizmeti ve Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’ni birlikte ifade eder.

“Fikri Mülkiyet” (i) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (ii) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, telif hakkı, tasarım kavram ve düşünceleri; (iii) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (iv) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, algoritma ve kron kodlarını); (v) yürürlükteki hukuk uyarınca “eser sahibi” sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali haklar ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modelleri, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman şartnameleri ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.
“GİB” Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade eder.
“Hesap” Sözleşme’nin onaylanmasını müteakip Zirve tarafından Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin sağlanması amacıyla Kullanıcı için oluşturulacak elektronik hesabı ifade eder.
“Web Sitesi” Zirve’nin maliki olduğu zirveyazilim.net isimli internet sitesini ve Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Zirve’nin takdirine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkının süreli veya süresiz olarak devrini gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği diğer web sitelerini ifade eder.
“Yazılım” Kullanıcı tarafından ilgili Sözleşme kapsamında duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında kullanılan Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin ara bağlantı yazılımlarını ifade eder.
“Yetkili Kişi” Hesap’a erişim ve Hesap üzerinden işlem yapmaya yetkili olan ve bilgileri Kullanıcı tarafından belirtilerek Sözleşme’de düzenlenmiş olan kişiyi ifade eder.
“YGD” Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin güncellenmesi, hata düzeltmeleri ve kullanımlarıyla ilgili destek talebinin karşılanması amacıyla sunulan Zirve Yazılım Güncelleme Desteği Hizmeti’ni ifade eder.

“Zirve E-Kontör” Tüm Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nde kullanılan ortak para birimini ifade eder
3. GENEL ESASLAR’IN VE SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
3.1 Kullanıcı Genel Esaslar’ı ve Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
3.2 Taraflar, Genel Esaslar ve Sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, Genel Esaslar ve Sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
3.3 Kullanıcı, Genel Esaslar ve Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
3.4 Taraflar, Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
3.5 İşbu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi Kullanıcı tarafından yapılmıştır. İşbu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerinden hiçbiri Genel Esaslar’ın ve Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. Genel Esaslar ve Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.
3.6 Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden yapacağı alışverişleri tacir sıfatıyla gerçekleştirdiğini, ticari gelir elde etmek ve ticaretinde kullanmak üzere ticari/mesleki amaçlarla hareket ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu nedenle Kullanıcı tüketici mevzuatı kapsamında “tüketici” sıfatı taşımayacağının ve işbu Genel Esaslar’ın ve Sözleşme’nin niteliği gereği bir tüketici sözleşmesi veya tüketici işlemi olmadığının bilincindedir.
4. KONU
Bu Genel Esaslar’ın konusu; Kullanıcı’nın Zirve’den Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devraldığı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne istinaden Taraflar’ın genel hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. Kullanıcı, Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devralmak istediği ilgili ürünü/hizmeti Web Sitesi üzerinden işaretleyerek seçebileceği gibi duruma göre Taraflar arasında ıslak imzalı sözleşme de düzenlenebilir. Kullanıcı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanım hakkını doğrudan Zirve üzerinden veya Zirve tarafından yetkilendirilmiş bir iş ortağı üzerinden ilgili ürünün özelliklerine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında süreli veya süresiz olarak devralabilecektir, ancak her durumda da işbu Genel Esaslar uygulama alanı bulacaktır. Kullanıcı tarafından seçilen Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin detayları ilgili ürüne ilişkin Sözleşme’de yer alacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Kullanıcı tarafından satın alınan ilgili Zirve Ürünü/Hizmeti’nin Abonelik Modeli veya Lisans Modeli’nden hangisine tabi olduğu ve süreli veya süresiz olduğu ilgili ürüne ilişkin Sözleşme’de belirlenmektedir. Zirve tarafından Kullanıcı’ya yalnızca Kullanıcı tarafından lisans kullanım hakkı duruma göre süreli veya süresiz şekilde devralınmış olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında hizmet sunulacaktır. Kullanıcı’nın lisans kullanım hakkını devralmamış olduğu başka bir hizmeti veya ürünü Zirve’den talep etme hakkı yoktur.

 1. KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak aşağıdaki genel kullanım şartlarını kabul eder. İşbu genel kullanım şartları Kullanıcı tarafından seçilen tüm Zirve Ürün/Hizmetleri için geçerlidir.

5.1 Kullanıcı, duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devralacağı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne istinaden ilgili son kullanıcı lisans koşullarını onaylaması gerektiğinin bilincindedir. Kullanıcı işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak bu hususu kabul etmektedir.

5.2 Kullanıcı tarafından işbu Genel Esaslar’ın veya Sözleşme’de belirtilen herhangi bir hükmün ihlal edilmesi suretiyle Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanılması yasaktır.

5.3 İşbu Genel Esaslar’a ve Sözleşme koşullarına uyulması ve belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve Kullanıcı’ya aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

(i) Zirve, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli/Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin, (seçilen ürüne göre) lisans kullanım süresi boyunca veya süresiz olarak Kullanıcı tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir; (ii) Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni bir ağ üzerinde kullanma: Kullanıcı tarafından, Zirve Ürünleri/Hizmetleri bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve kullanılabilir. Ancak Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekir. Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.
5.4 Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni kullanarak oluşturduğu, işlediği ve görüntülediği her türlü verinin sahibi ve sorumlusudur. Zirve’nin Kullanıcı’nın verileri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.5 Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin fikri mülkiyet hakları münhasıran Zirve’ye aittir. Zirve Ürünleri/Hizmetleri kullanım lisansının Kullanıcı’ya süre sınırlamasına tabi olarak veya ürünün tipine göre süresiz şekilde devredilmesi, Zirve’nin ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri üzerindeki Fikri Mülkiyet hakkını hiçbir şekilde sona erdirmez, sınırlamaz ve Zirve’nin bu hak üzerindeki tasarruf hakkını etkilemez, Genel Esaslar ve Sözleşme’de belirtilen kullanım hakkı haricinde burada geçen hiçbir ifade Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Kullanıcı, Zirve’ye ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, marka mevzuatı, fikir ve sanat eserleri ve telif hakları mevzuatı, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili tüm fikri mülkiyete ilişkin KHK ve kanunlar da dahil olmak üzere ilgili her türlü mevzuata uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.6 Zirve Ürünleri/Hizmetleri, Kullanıcı haricinde farklı bir üçüncü kişi tarafından kullanılmayacaktır. Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin farklı bir kişi tarafından kullanılması, bu kişi ile Zirve arasında yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. Zirve ve söz konusu üçüncü kişi arasında sözleşmenin yapılmaması halinde mevcut Kullanıcı tarafından Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Fikri Mülkiyet hakları açıkça ve kasten ihlal edilmiş sayılır ve Kullanıcı’nın kullanım lisansı derhal sonlandırılır.

5.7 Zirve, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ndeki olası hataları gidermek, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yapılan yeni yasal düzenlemelere uyarlamak amacıyla Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nde değişiklikler yapabilir, yeni versiyonlarını ve/veya sürümlerini pazara sunabilir veya pazardan tamamen kaldırabilir.

5.8 Zirve, çıkardığı yeni sürümlerde ve/veya versiyonlarda Kullanıcı’ya bazı alanlarda uyarı ya da bilgi mesajları aracılığıyla, bu alanların farklı versiyonlarda ve/veya programlarda çalıştığını bildirebilir.

5.9 Zirve’nin, işbu Genel Esaslar’da açıkça belirlenenler hariç, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne ilişkin güncelleme veya destek sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zirve Kullanıcı’ya Zirve Ürünleri/Hizmetleri ile ilgili çeşitli destek hizmetlerini kendi personeli, yetkili iş ortakları ile verebileceği gibi, çeşitli elektronik ortamlar ya da erişimler kullanarak da sağlayabilir. Bu destek hizmetleri Zirve’nin belirlediği koşullar içinde ücretsiz ya da ücretli olabilir. Ancak Zirve, destek hizmetleri için, Kullanıcı’nın Zirve’nin Fikri Mülkiyet hakları dahil program üzerindeki haklarını ihlal etmemiş olması koşulunu arar. Zirve, Kullanıcı’ya yerinde destek hizmeti vermekle yükümlü değildir. Kullanıcı tarafından yerinde destek hizmeti talep edilmesi durumunda ise bu hizmet Zirve tarafından ücretli olarak gerçekleştirilecek olup hizmetin verilip verilmeyeceği ve hangi zamanda hangi personel tarafından verileceği Zirve’nin ihtiyarındadır.

5.10 Zirve, lisans anahtarı üretilirken ve sonrasında Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri kullanarak temin edilen hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak Kullanıcı ile şayet Kullanıcı red hakkını kullanmamış ise iletişime geçebilir. Kullanıcı’nın red hakkını kullanması nedeniyle Zirve’nin Kullanıcı ile iletişime geçememesi sonucu Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Zirve sorumlu değildir.

5.11 Hesap’ın kullanım hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Hesap’ı başkasına kullandırtamayacağı gibi Hesap’a erişim için gerekli olan kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgileri herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşamaz. Kullanıcı ayrıca, söz konusu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden de sorumlu olup Hesap’a yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Kullanıcı, Hesap’ına yetkisiz olarak erişildiği durumlarda veya sair güvenlik ile ilgili sorunlarda derhal Zirve’ye haber vermekle yükümlüdür. Hesap’ın ve Hesap’a erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) kullanımına ilişkin olarak Zirve’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.12 Sözleşme’nin süresi sonunda veya herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde Hesap, Zirve tarafından kapatılacaktır. Kullanıcı, Sözleşme süresi içerisinde Hesap’ın kapatılmasını talep ediyor ise bu talebini Zirve’ye yazılı surette bildirecektir. Zirve, söz konusu kapatma talebinin kendisine iletildiği günden itibaren 3 iş günü içerisinde Hesap’ı kapatacaktır. Herhangi bir şekilde Hesap kapatılır ise ve Kullanıcı’nın başkaca Zirve Ürünleri/Hizmetleri kullanımı devam etmiyor ise, Taraflar arasındaki Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme de niteliği gereği yürürlükte kalacak olan hükümler haricinde, otomatik olarak sona erer.

5.13 Hesap’a erişim ve Hesap üzerinden işlem yapabilmek için gerekli bilgiler yalnızca Kullanıcı tarafından belirtilmiş olan Yetkili Kişi ile paylaşılacaktır. Bu kişiler ve bu kişilere ait bilgiler ilgili Sözleşme’de düzenlenmiştir. Yetkili Kişi’nin veya bilgilerinin değişmesi veya bu kişinin Kullanıcı ile ilişkisinin sona ermesi halinde bu durum ve yeni atanacak kişiye ait bilgiler derhal Zirve ile paylaşılmalıdır. Zirve’nin Yetkili Kişi’nin değişmesi veya Yetkili Kişi tarafından atanmış olan ve sisteme erişim hakkını haiz diğer yetkililerin Hesap üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.14 Zirve, lisans kullanım hakkı ilgili ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devralınan Zirve Ürünleri/Hizmetleri için lisans kullanım hakkının devri süresi içinde destek hizmetleri sağlayabilir. Söz konusu destek hizmetlerinin şartlarına Web Sitesi üzerinden ulaşılabilir. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak Web Sitesi üzerinde düzenlenmiş olan destek hizmetinin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır ve söz konusu hizmeti, bu şartlara uymakla yükümlü olduğunu ve Zirve’nin de Web Sitesi üzerinde belirtilen şartlar dahilinde hizmet vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Zirve, herhangi bir arıza veya hataya karşı yetkisiz kişilerden alınan destek ve servis hizmetinin sonuçlarından sorumlu değildir.

5.15 Kullanıcı, ilgili Sözleşme altında detayları düzenlenmiş olan ve duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devralacağı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne ilişkin temel özellikleri, abonelik ücretini/lisans bedelini, ödeme şeklini ve ilgili diğer koşulları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve Sözleşme’yi onaylayarak bu konularda gerekli teyidi verdiğini peşinen beyan eder.

5.16 Kullanıcı Web Sitesi’ne kaydolurken ve Hesap’a erişim sağlanabilmesi için verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu minvalde Kullanıcı, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri Web Sitesi üzerindeki hesabından güncellemekle yükümlüdür. Web Sitesi’ne kayıt esnasında ve/veya Hesap’a erişim için verilen bilgilerin eksik olması veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle kaynaklanacak her türlü talep ve sorun bizzat Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Kullanıcı bu hususta Zirve’yi her türlü talepten ari tutacak ve Zirve nezdinde oluşan her türlü zararı derhal ilk talepte nakden ve defaten ödeyecektir. Gerçeğe aykırı veya eksik bilgi nedeni ile gereği gibi verilemeyen Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında Zirve’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.17 Zirve’nin tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde ve/veya bağlı olduğu resmi kurum/kuruluşlar tarafından Kullanıcı hesaplarına ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin entegrasyonunun yapılmaması hususunda bir talimat gelmesi durumunda ve/veya ilgili mevzuatta gerçekleştirilen bir değişiklik nedeniyle veya bu yönde bir idari karar, mahkeme/hakem kararı olması durumunda Zirve, abonelik ücreti/lisans bedeli ödemesi yapılmış olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni Kullanıcı’nın hesabı ile entegre etmeme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Zirve, Kullanıcı tarafından ödenmiş olan ve fakat Kullanıcı’nın hesabına entegre edilmemiş olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin abonelik ücreti/lisans bedelini Kullanıcı’ya makul olan en kısa süre içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

5.18 Yazılım’ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

5.19 Kullanıcı, Zirve’nin yazılı iznini almadan Yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştiremez, aksi durumda doğabilecek sonuç ve/veya zararlardan Zirve sorumlu değildir.

5.20 Zirve, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri ’ni kullanırken oluşturduğu belgelerin ve bilgilerin yedeğini almakla ve bu bilgi ve belgelerin güvenliğinden sorumludur.

5.21 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin ve buna ilişkin her türlü yazılımın kullanılması sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Zirve, Genel Esaslar ve Sözleşme konusu Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanımı, uygulaması ya da Sözleşme kapsamında verilen hizmetler dolayısıyla oluşabilecek sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.22 Kullanıcı, kullandığı bilgisayar sistemlerinde güvenlik yazılımları ve firewall ile en güncel antivirüs ve anti trojan programlarını bulundurmakla yükümlüdür.

5.23 Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden faydalanabilmek için her türlü alt yapı gerekliliklerini sağlayacaktır.

5.24 İstisnai durumlarda Kullanıcı’nın talebi ve Zirve’nin bu talebi kabul etmesi halinde Zirve lisans kullanım hakkı devralınan Zirve Ürünleri/Hizmetleri için uzaktan destek verebilir. Böyle durumlar için Kullanıcı, Zirve’nin sisteme uzaktan erişmesine peşinen muvafakat vermiştir.

5.25 Zirve, kendisine ait olmayan veri tabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, servis sağlayıcılara atfedilebilecek durumlardan, Kullanıcı’nın kendi donanım veya işletim sisteminden kaynaklanan arızalarından, internet kesintilerinden veya yavaşlamalarından sorumlu değildir.
5.26 Kullanıcı, lisans kullanım hakkını devraldığı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni bir üst versiyon programına yükseltebilir. Ancak Kullanıcı’nın bunu yapabilmesi için duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında her model için Zirve tarafından belirlenen koşullarla üst versiyon lisans anahtarının lisans kullanım hakkını devralmış olması gerekir.

5.27 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım bedelinin tamamını ödemeyen Kullanıcı’ya ilgili program üzerinden veya e-mail yolu ile söz konusu ihlalin 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve giderilmemesi halinde programa girilen verilerin Kullanıcı tarafından programdan alınması için uyarı gönderecektir. İhlalin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım hakkını iptal eder. Bu durumda Kullanıcı’nın, programa girmiş olduğu verilere program üzerinden erişimi de sona erdirilecektir. Verilerin programdan alınmasına ilişkin sorumluluk Kullanıcı’da olacaktır.

5.28 Zirve, hiçbir koşulda Kullanıcı tarafından eski sürüm ve versiyondaki Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne girilmiş bilgilerin, yeni programlara uyarlanabilirliğini ve ayrıca eski versiyon veya sürüm ürünlerdeki tüm işlemlerin yeni versiyon veya sürüm ürünlerde de olabileceğini Kullanıcı’ya taahhüt etmez.

5.29 Zirve, çeşitli derecelerdeki orta ve üstü eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve yetkili destek merkezleri için eğitim setleri oluşturabilir ve dağıtabilir. Bu eğitim setleri hiçbir şekilde ticari amaçlar için kullanılamaz. Bu eğitim setlerine sahip olan Kullanıcılar, Zirve talep ettiği takdirde bu eğitim setlerini dokümanları ile birlikte tam olarak Zirve’ye iade etmek zorundadırlar.

5.30 Zirve, hiçbir koşulda Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nde Kullanıcı’nın özel isteklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini tamamen karşılayacağını, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin hatasız ve kesintisiz çalışacağını, Kullanıcı’nın belirli bir amacına uygun olacağını ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmemektedir. Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri kullanım lisansını mevcut durumu ve olduğu hali ile sağlamakta olup ilgili programa ilişkin açık veya zımni herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir. Kullanıcı da Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni mevcut hali üzerinde gerekli incelemeleri yapmış olarak olduğu haliyle kabul etmiştir. Kullanıcı kurulum sonrasında herhangi bir şekilde ödediği ücretlerin iade edilmesini talep edemez.

5.31 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanılması, kullanılmaması, kullanılamaması, uygulanması, kuruluşu nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan; doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan; bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, üçüncü kişilerin iddiasından Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin hukuka aykırı olarak kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Zirve, Kullanıcı’nın sistemindeki arıza, elektrik kesilmesi, virüsler ve diğer nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından sorumlu tutulamaz. Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin korunması, Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin aksaklıklara karşı düzenli olarak yedeklenmesi ve bilgilerin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğu altındadır.

5.32 Kullanıcı, ilgili ürünün tipine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında kullanım lisansını süreli veya süresiz olarak devraldığı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin program dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından kendisi sorumludur. Kullanıcı, Zirve’nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Zirve’nin sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için ürünün tipine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.33 Zirve Ürünleri/Hizmetleri yardım dosyası olarak programlar ile birlikte kurulur ve program ile ilgili zirveyazilim.net isimli internet sitesinde kullanıma yardımcı videolar ve teknik dokümanlar bulunur. İlgili elektronik yardım dokümanı programın güncellenmesi ile Zirve tarafından gerekli olduğu takdirde güncellenir. Programın Kullanıcı tarafından yardım dosyası anlatımlarından farklı olarak kullanımından çıkacak sorunlardan Zirve sorumlu tutulamaz.

5.34 Kullanıcı tarafından Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisanslarının herhangi bir sebep ile sona erdirilmesi, ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

5.35 Zirve’nin, Kullanıcı’nın entegre ettiği yazılımlar nedeniyle oluşan herhangi bir aksaklık, arıza vb. durumlar bakımından sorumluluğu söz konusu değildir ve ayrıca bu durumların giderilmesinde veya önlenmesinde destek verme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.36 Kullanıcı, Zirve’nin faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler, telekomünikasyon ve enerji alt yapılarında geniş kapsamlı hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Kullanıcı nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da Kullanıcılar’dan kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Zirve’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda Zirve’den kaynaklanmayan hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan Zirve sorumlu tutulmayacaktır.

5.37 Zirve, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Kullanıcı, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Zirve’ye rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.38 Kullanıcı, e-posta adreslerini ve Zirve’ye temin ettiği diğer iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmalı ve Zirve’nin herhangi bir e-posta adresinden ya da Kullanıcı’nın platformdaki hesabına Zirve tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e-postaları duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

5.39 Kullanıcı, Yetkili Kişiler’in kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Zirve’nin bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Yetkili Kişiler’e tanınan yetkinin Kullanıcı tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde ilgili programı kullanması durumunda Zirve’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, yetki değişikliklerini yapmamasından, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Kullanıcı’ya ait şifre ve yetkili kullanıcı bilgileri’nin kullanılması suretiyle gerçekleşecek işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Zirve’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.40 Kullanıcı, Zirve tarafından kendisine sağlanacak hizmetten sadece kendisinin yararlanacağını, söz konusu hizmetin; kendi tüzel kişiliği nezdinde yetkili kıldığı gerçek kişiler hariç, iştirakleri, ana şirkete bağlı şirketleri ve bundan başka diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde Zirve’nin, Kullanıcı’ya sağladığı tüm hizmetleri durdurma, Sözleşme ve/veya Kullanıcı ile yapmış olduğu tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.41 Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne ilişkin hizmetleri alırken ve söz konusu ürünleri kullanırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, T.C. yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.42 Kullanıcı, Sözleşme’de yer verilen taahhütlere ve/veya yükümlülüklere uymaması halinde veya acze düşmesi sonucu konkordato ilan etmesi veya iflasına karar verilmesi halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, Zirve’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, bu kapsamda Zirve’nin hizmeti durdurma, Sözleşme’yi ve/veya bununla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı ile yapılmış tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.43 Kullanıcı ayrıca Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde, Zirve’nin söz konusu aykırılık sebebiyle üyeliğini iptal edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.44 Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanım bedeline ilişkin ücret münhasıran Zirve tarafından belirlenecektir. Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri ücretiyle ilgili herhangi bir taahhüt vermemektedir. Zirve dilediği zaman Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanım bedelinde (Abonelik Modeli ve Lisans Modeli kapsamında ödenecek kullanım ve yenileme ücretleri de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere) değişiklik yapma hakkını haizdir.

5.45 İşbu Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerde Kullanıcı’nın işleme yönelik hareketleri ürün performansının artırılması, hizmet kalitesinin sağlanması vb. sebepler ile Zirve veya Zirve’nin iş ortaklığı yaptığı şirketler tarafından izlenebilecek ve raporlanabilecektir.

5.46 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin tabi olduğu mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler kapsamında ürünün güncellenmesinden Kullanıcı’nın Zirve Ürünleri/Hizmetleri'ne ek olarak Zirve veya yetkilendirilmiş iş ortaklarından, ana paket güncellemesi yapılması koşuluyla YGD hizmeti satın alması halinde sorumlu olacaktır. Şu kadar ki; Kullanıcı’nın YGD üyeliğini yenilememesi halinde Zirve güncellemelerden veya Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin sağlıklı şekilde çalışmasından sorumlu tutulamaz.

5.47 YGD hizmeti geçerlilik süresi hizmetin satın alımını takiben 1 (bir) yıldır. YGD hizmeti yenileme tarihi, bir önceki hizmetin bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır. YGD hizmeti mesafeli yolla yenilenebilir; hizmetin yenilenmesi halinde her bir yenilenen YGD için yine iş burada düzenlenmiş olan ilgili hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

5.48 Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanılması Zirve Ürünleri/Hizmetleri için Zirve tarafından öngörülen YGD hizmetinin alınması ve YGD bedelinin ödenmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda sadece abonelik bedeli veya lisans bedelinin ödenmesi Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanılmasına olanak sağlamamakta; Zirve Ürünleri/Hizmetleri ‘nin kullanılması için ilgili ürün veya hizmet için öngörülen lisans veya abonelik ücreti ile birlikte Zirve tarafından belirlenen YGD ücretinin de Kullanıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir. Zirve Ürünleri/Hizmetleri arası geçişlerde, öncelikle geçmiş yıllara ait ödenmemiş YGD bedelleri varsa bu bedellerinin ödenmesi ve sonrasında geçiş yapılması gerekmektedir.

5.49 Kullanıcı’nın kullanım hakkına sahip olduğu ürün versiyonuna ait YGD bedelini ödemiş olması, Zirve Ürünleri/Hizmetleri veya hizmetlerinin diğer versiyonlarının kullanım hakkına veya ücretsiz geçişine sahip olacağı anlamına gelmemektedir. Zirve’nin, yeni bir Zirve Ürünü/Hizmeti versiyonunu pazara sunması bir önceki versiyon için güncelleme yapma veya destek verme taahhüdü veya yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez ve Zirve’nin hiçbir koşulda böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.50 Zirve Ürünleri/Hizmetleri YGD hizmeti ve Zirve Ürünleri/Hizmetleri Abonelik Modeli veya Lisans Modeli yenilenme fiyatı Zirve tarafından belirlenir ve Zirve bu konu hakkında herhangi bir taahhüt vermemektedir. Zirve tarafından sunulan ek bazı hizmetler (Express Aktarım, Banka Entegrasyonu hizmetleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Web Sitesi üzerinde YGD hizmetinin satın alınması kapsamında sunulacağı belirtilen diğer tüm hizmetler) YGD hizmeti kapsamında sunulan hizmetler olup söz konusu hizmetler yalnızca YGD hizmetinin satın alınması halinde kullanılabilecektir. YGD hizmeti satın alınmaksızın Zirve’nin söz konusu hizmetleri sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zirve tarafından, Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında sunulan ve Kullanıcı tarafından bedeli ödenmiş olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri ile ilgili hizmetler (teknik destek, makine değişikliği, servis, program eğitimi vb.), hiçbir koşulda ve durumda iptal veya iade edilemeyecektir.

5.51 Zirve tarafından, Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında sunulan ve Kullanıcı tarafından bedeli ödenmiş olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri ile ilgili hizmetler (teknik destek, makine değişikliği, servis, program eğitimi vb.), hiçbir koşulda ve durumda iptal veya iade edilemeyecektir.

5.52 Mevzuat değişikliği olmadığında veya herhangi bir nedenle ilgili üyelik süresince güncelleme gerekmeyen hallerde güncelleme yapılamayacaktır.

5.53 Zirve, işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’de düzenlenen kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler Web Sitesi üzerinde yayımlanacaktır. Değişiklikler yayımlanma tarihi itibarıyla derhal uygulanır.

5.54 Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden faydalanılabilmesi için bu ürün ve hizmetlerin ilk kurulumu Kullanıcı tarafından belirlenen ve Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin çalıştırılabilmesi için uygun altyapı ve donanıma sahip olan Ana Makine üzerinde gerçekleştirilecektir. Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ üzerinden yapılan kullanıcılar tanımlamaları Ana Makine üzerinden üretilen kod ve tanımlamalar uyarınca yapıldığından, Ana Makine değişiklikleri ancak Zirve tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı tarafından herhangi bir nedenle (hardisk sorunları, ihtiyarı değişimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Ana Makine değişikliği talep edilmesi halinde, ilgili kullanıcının kullanmakta olduğu Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ için öngörülen YGD bedelini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. YGD bedeli ödenmemiş Kullanıcılar için Ana Makine değişikliği gerçekleştirilmeyecektir.

Münhasıran Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’ne İlişkin Kullanım Koşulları

Aşağıdaki hükümler, 5. maddedeki genel kullanım şartları ile birlikte yalnızca Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti için uygulanacaktır.

5.55 Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti sunulabilmesi teknik olarak yalnızca YGD hizmeti satın alınması ile mümkün olabilecektir. Satın alınan her bir YGD hizmeti için işburada düzenlenmiş olan ilgili hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

5.56 Zirve, Kullanıcı tarafından seçilmiş, Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınmış olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden yararlanabilmesi adına Kullanıcı için Hesap oluşturacaktır. Söz konusu hesabın oluşturulabilmesi için Kullanıcı’nın gerekli tüm bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak Zirve’ye iletmesi gerekmektedir, aksi halde Hesap oluşturulamaz. Kullanıcı gerek Hesap’ın oluşturulması, gerek ise Sözleşme kapsamında Zirve ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu taahhüt etmektedir.

5.57 Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti, “SATILAMAZ YAZILIM” olarak belirlenmiştir. Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti satılamaz, kopyalanamaz, kullanılarak türevleri oluşturulamaz, alt lisansı verilemez, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde üçüncü şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nden esinlenerek başka programlar yapılamaz ve üçüncü kişilerin de bunları yapmasına izin verilemez.

5.58 Kullanıcı, Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devraldığı Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için Zirve E-Kontör satın alması gerektiğinin bilincindedir. Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan her bir hizmet bazında kullanılması gereken Zirve E-Kontör adetleri ve Zirve tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan ve Sözleşme’de belirtilen ilgili Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nin diğer özel kullanım şartları Web Sitesi’nde sunulmuştur. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devraldığı ilgili Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’ne ve Zirve E-Kontör’e ilişkin olarak Web Sitesi’nde düzenlenmiş olan özel şartları kabul etmiş sayılır ve söz konusu hizmeti Web Sitesi’ndeki şartlar dahilinde kullanacağını, bu şartlara uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.59 Kullanıcı, Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti Abonelik Modeli’nin yenilenmesini Zirve’den veya Zirve’nin herhangi bir iş ortağından talep edebilecektir. Aşağıdaki 20.4 maddesi saklı kalmak üzere, Kullanıcı kullanım süresi sonunda dilerse yenileme yapmayarak ilgili Sözleşme’yi sona erdirebilecektir. Yazılımın yenilenmesi halinde ilgili Sözleşme koşulları aynı şartlar ile devam edecektir; şu kadar ki her bir yenileme dönemi için farklı yenileme ücreti uygulanabilir. Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti abonelik paketi ücretleri ve yenileme ücretleri Zirve tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, kullanım süresi sonunda yenileme yapmadığı takdirde Zirve’nin Sözleşme koşulları kapsamında herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

5.60 Kullanıcı’nın Abonelik Modeli kapsamında belirlenen ilgili sürenin sona erme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde (“Yenileme Dönemi”) abonelik ücretini ödemesi koşuluyla yenileme yapması mümkündür. Şu kadar ki, Yenileme Dönemi içerisinde gerçekleşen yenilemelerde üyelik başlangıç süresi olarak her zaman, bir önceki üyeliğin sona erme tarihi dikkate alınır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, Zirve, Kullanıcı’nın Yenileme Dönemi içerisinde oluşturduğu, işlediği ve görüntülediği hiçbir veri bakımından sorumlu değildir.

5.61 Kullanıcı’nın Zirve E-Dönüşüm Ürünü/Hizmeti kullanım hakkının sona ermesi halinde Zirve’nin, kullanım döneminde yüklenen verilere erişime ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Dışarıya aktarımlardan münhasıran Kullanıcı sorumludur.

5.62 Kullanıcı, işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’nin akdedilmesinden önce Zirve ile akdetmiş olduğu herhangi bir sözleşme uyarınca herhangi bir e-dönüşüm ürününün kullanım hakkını süresiz olarak devralmış olsa dahi, Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme’nin akdedilmesiyle birlikte işbu Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullarla Abonelik Modeli’ne geçiş yaptığını ve bundan böyle söz konusu e-dönüşüm ürününü kullanırken işbu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümleri ile bağlı olacağını kabul ve beyan eder.

Münhasıran Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’ne İlişkin Kullanım Koşulları

Aşağıdaki hükümler, 5. maddedeki genel kullanım şartları ile birlikte yalnızca Zirve Paket Ürünü/Hizmeti için uygulanacaktır.

5.63 Zirve Paket Ürünü/Hizmeti, “YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM” olarak belirlenmiştir. Zirve Paket Ürünü/Hizmeti satılamaz, kopyalanamaz, kullanılarak türevleri oluşturulamaz, alt lisansı verilemez, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde üçüncü şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’nden esinlenerek başka programlar yapılamaz ve üçüncü kişilerin de bunları yapmasına izin verilemez.

5.64 Zirve Paket Ürünü Hizmeti’nde Kullanıcı’ya Lisans Modeli kapsamında devredilen kullanım hakkı yalnızca programın (yazılımın) bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi raporlanması ve bu program aracılığı ile üretilen dokümanların arşivlenmesi, metinlerin yazıcıdan çıkarılması vb. Çıktı cihazlarında bastırılıp kullanılması haklarını kapsar.

5.65 Kullanıcı Zirve Paket Ürünü/Hizmeti kapsamına dahil olan yazılımları ve dokümantasyonu sadece kendi sisteminde kullanmak kaydıyla arşivleme ya da yedekleme amaçlarıyla kopyalayabilir. Bu kopyalar da bu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerine tabidir ve tüm mülkiyet, ticari marka, telif hakkı vb. sınırlandırılmış hak uyarıları bu tür kopyalarda da aynen geçerlidir.

5.66 Kullanıcı Zirve Paket Ürünü/Hizmeti yazılımının kurulacağı aynı donanım üzerinde kullanacağı başka yazılımları ve yapılacak disk organizasyonunu, işletim sistemi değişikliği gibi işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’nin konusu olan Zirve Paket Ürünü/Hizmeti kapsamındaki yazılımları doğrudan etkileyecek değişiklikleri veya donanım ile ilgili yazılım değişikliklerini ve donanım değişikliklerini önceden Zirve’ye yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadır. Onay alınmayan yazılım ve donanım değişikliklerinin sonuçlarından Zirve sorumlu değildir. Ayrıca Zirve verilecek teknik destek hizmeti karşılığında kullanıcıdan masraf ve servis ücreti isteme hakkına sahip olacaktır.

5.67 Kullanıcı standart program eğitimi ya da ek eğitim talebinde bulunur ise Kullanıcı’dan gelecek eğitim isteklerini, Zirve kendi belirleyeceği bir bedel ile karşılar. Eğitim karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak, Kullanıcı’nın iş yerinde yapılabilir. Eğitimin ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağı Zirve ve Kullanıcı tarafından birlikte belirlenir. Eğitim amaçlı olarak Kullanıcı’nın iş yerine gelen eğiticiye, yeteri kadar zaman ayrılmaması veya geldiği halde Kullanıcı’dan kaynaklanan nedenlerle eğiticinin eğitimi verememesi durumunda, eğitim çalışması yapılmış sayılır. Bu durumda, Kullanıcı taraf belirlenen eğitim bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğitim sadece programın kullanımının anlatımını kapsar. Kullanıcı, ücreti karşılığında dahi olsa verilerin Zirve personeli tarafından sisteme işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi talebinde bulunamaz.

5.68 Kullanıcı kendi adına destek almaya yetkili kıldığı personelinin kimlik bilgilerine Sözleşme’de yer vermekle ve yetkili personelin değiştirilmesi durumunda, bu hususu Zirve’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

5.69 Kullanıcı yazılımı/yazılımları bu Sözleşme’de belirlenen şekilde ve mahalde ve belirtilen sistem üzerinde çalıştırmak, saklamak, iletmek ve işletmekle yükümlüdür. Üçüncü kişilere herhangi bir suretle kullandıramaz ve bunu engellemek için gerekeni yapar.

5.70 Zirve, Kullanıcı ile karşılıklı imzalanan bu Sözleşme sonrasında ürünleri ile ilgili yapacağı aynı mahiyetteki farklı teknolojilere sahip yazılımlara Kullanıcı’nın isteği doğrultusunda geçişlerde versiyon geçiş ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

5.71 Zirve lisans sahibini farklı teknolojilere sahip yazılımlara geçişe zorunlu bırakabilir ve mevcut lisansa ait versiyonun hizmet süresini kendi belirlemiş olduğu bir tarihte sonlandırabilir.

5.72 Kullanıcı yapılan yenileme/geliştirme (güncelleme) sonucunda ortaya çıkan sürümü beğenmediğini ileri sürerek bir önceki sürüme dönme ya da yazılımı iade talebinde bulunamaz. Bu durumda, ödediği bedel Kullanıcı’ya iade edilmez. Kullanıcı programa yapılacak ekleme ve değişikliklerle ilgili olarak herhangi bir zarara uğradığını öne süremez.

5.73 Zirve arızalı ya da ürün tanıtım dokümanlarında belirtilen nitelikleri taşımayan ayıplı ürünleri fatura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talep edildiğinde yenisi ile değiştirir veya bedeli karşılığında iade alır. Kullanıcı bu hakkını faturası ile birlikte satın aldığı yetkili satıcıya başvurarak kullanır. Belirtilen süreden sonra Kullanıcı ayıplı mal itirazında bulunamaz, yazılımlar geri iade edilemez, yenisi ile değiştirme talebinde de bulunamaz. İadesi gerçekleştirilecek yazılımlarda Zirve vermiş olduğu hizmetlerin bedelini iade edilecek tutardan kesme hakkına sahiptir.

 1. ÜRÜNLER, FİYATLAR ve YÜKLEME
  Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden herhangi birinin lisans kullanım hakkını (i) Web Sitesi üzerinden ilgili ürünü/hizmeti ve duruma göre söz konusu ürün/hizmetler için birden fazla Abonelik Modeli veya Lisans Modeli opsiyonu olması durumunda talep ettiği paketi işaretleyerek seçmek suretiyle veya (ii) ıslak imzalı işbu Genel Esasları ve ilgili Sözleşme’yi imzalamak suretiyle doğrudan Zirve’den veya Zirve tarafından yetkilendirilmiş bir iş ortağından ürün tipine göre Abonelik Modeli kapsamında süre sınırlamasına tabi olarak veya Lisans Modeli kapsamında süresiz olarak devralabilecektir.

6.1 Zirve Ürünleri/Hizmetleri Fiyatları

Kullanıcı tarafından Sözleşme ile lisans kullanım hakkı devralınan Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin fiyatına KDV dahil değildir.

Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı ve ilgili Sözleşme’yi elektronik ortamda veya ıslak imzalı şekilde onaylayarak Sözleşme’de detayları verilmiş ve işbu Genel Esaslar’da sunulan Abonelik Modeli veya Lisans Modeli’nden hangisinin uygulanacağı belirtilmiş olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin lisans kullanım hakkını ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devralmayı, bunun karşılığında ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri için Kullanıcı tarafından sipariş verildiği anda Web Sitesi üzerinde belirtilen hizmet bedelini Zirve’ye ödemeyi ve lisans kullanım hakkını ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devraldığı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni Genel Esaslar, Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlar ve Web Sitesi’nde ilgili ürün özelinde belirtilmiş olan kullanım şartları çerçevesinde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Zirve, her zaman, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin abonelik/kullanım/yenileme bedellerini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak ilgili hizmet bedelini ödemesi akabinde kullanım hakkını haiz olacağı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne ilişkin olarak işbu Genel Esaslar, Sözleşme ve Web Sitesi’nde düzenlenmiş olan kullanım şartlarını ve ürün bedelini kabul etmiş sayılır ve hizmeti Genel Esaslar, Sözleşme ve Web Sitesi’nde düzenlenen hüküm ve şartlar dahilinde kullanacağını, bu hüküm ve şartlara uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Ödeme

Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım hakkını devralmış ise, ödeme sürecine ilişkin ilgili yönlendirmeler Kullanıcı’nın ilgili Sözleşme’yi onaylamasını müteakip Web Sitesi’nde yer alacaktır. Bu halde Kullanıcı’nın lisans kulanım hakkını Abonelik Modeli veya Lisans Modeli’nden hangisi uyarınca devraldığına bağlı olarak ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin ödemesi Web Sitesi üzerinden kredi kartı aracılığıyla yapılır.

Şayet Kullanıcı Web Sitesi haricinde ıslak imzalı onaylamak suretiyle bir Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım hakkını devralmış ise, ödemeye ilişkin yönlendirme Zirve yetkilileri tarafından Kullanıcı’ya yapılır.

6.3 Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından Lisans kullanım hakkı ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devralınan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri, Kullanıcı’nın ödeme işlemini başarılı bir şekilde tamamlamasını müteakip Kullanıcı’nın Hesap’ına otomatik olarak entegre edilecek olup Kullanıcı ödeme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini müteakip Hesap’ına girerek lisans kullanım hakkını devralmış olduğu ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden yararlanabilecektir. Ödemenin Web Sitesi üzerinden yapılması ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesi akabinde Web Sitesi üzerinde buna ilişkin bir bilgilendirme yazısı belirecektir.

Sözleşme konusu Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Kullanıcı’nın Hesap’ına entegre edilebilmesi için Sözleşme’nin onaylanmış olması ve ilgili ürün/hizmet bedelinin Kullanıcı tarafından eksiksiz olarak ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Zirve teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.4 Ödemenin; limit aşımı, hatalı bilgi girişi, kartın kullanım süresinin geçmesi, onay işlemi sırasında bağlantı sorunları yaşanması, kayıp/çalıntı gibi ihbarlı kart kullanılması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebeple onaylanmaması ve/veya yasadışı kart kullanımı ve/veya Kullanıcı ile banka arasındaki ilişkiye istinaden Zirve’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5 Ödeme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından duruma göre Abonelik Modeli/Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkının süre sınırlamasına tabi olarak veya süresiz olarak devralınması işlemine ilişkin olarak Zirve tarafından kesilecek olan fatura Kullanıcı’nın e-fatura mükellefi olması durumunda e-fatura olarak, Kullanıcı’nın e-fatura mükellefi olmaması durumunda ise e-arşiv faturası olarak Kullanıcı’ya gönderilecektir.

6.6 Münhasıran Lisans Modeli’ne tabi olan Zirve Paket Ürünleri/Hizmetleri için uygulanmak üzere; aşağıda sayılan işbu ve benzeri hususlar nedeniyle hizmet bedeli güncel fiyat listesi üzerinden Kullanıcı’ya fatura edilir ve Kullanıcı söz konusu hizmet bedelini ödemeyi taahhüt eder.

a) Arızanın kullanıcı tarafından Zirve’nin bilgisi dışında gerçekleştirilmiş yazılım ve/veya donanım değişiklik ve uygulamalarından kaynaklanması durumunda, (ana makine değişimi vb.)
b) Yazılımın teknik dokümantasyonunda belirtilen yazılım için donanım ve işletim sisteminde bulunması zorunlu teknik özelliklerde izinsiz değişiklik yapılması durumunda,
c) Sisteme Zirve dışında, yetkisiz personel tarafından müdahale edilmiş olduğunun tespit edilmesi durumlarında,
d) Voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, topraklama, kablolama problemleri, nem, yüksek ısı, aşırı soğuk, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak arızalarda,
e) Zirve teknik destek elemanlarınca kontrolleri sırasında Kullanıcı’ya raporlanan olumsuz koşul veya uygulamaların tüm uyarılara rağmen devam etmesi durumunda ortaya çıkan arızalarda,
f) Deprem, yangın, sel, sair doğal afetler ve benzeri mücbir nedenlerden kaynaklanan arıza ve sorunlarda.
g) Zirve dışında üretilmiş, başka programlar aracılığı ile Zirve tarafından üretilmiş olan programa ait veri tabanına müdahale edilmesi halinde (kayıt ekleme/değiştirme/silme vb.)

 1. ÇAĞRI DESTEK HİZMETİ

7.1. Kullanıcılar Zirve tarafından sağlanan yazılım, programlar, kullanım kitapları ve bunlar ile ilgili dokümantasyonlar hakkında mesai saatleri içerisinde Zirve’nin belirleyeceği ve bildireceği hattan çağrı destek hizmeti alabilmektedir.

7.2. Çağrı Destek Hizmeti her Kullanıcı’ya ayrı şekilde oluşturulan müşteri numarası ile sağlanacaktır.
8. MÜCBİR SEBEPLER
Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve makul olarak öngörülemeyecek olan, Taraflar’ın Genel Esaslar ve/veya Sözleşme ile yüklendikleri edimlerini ilgili Taraf’ın herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilir. (Örnek olarak grev, lokavt, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, Taraflar’dan herhangi birinin yetersizliğinden veya kusurundan kaynaklanmamak kaydıyla herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, Türk Telekomünikasyon A.Ş ve/veya internet bağlantısını sağlayan diğer servis sağlayıcılardan kaynaklanan arıza ve gecikmelere ilişkin yaşanacak teknik arıza ve gecikmeler ve benzeri haller kastedilmektedir). Taraflar, kendi kontrollerinde olmayan ve makul olarak öngöremeyecekleri bu ve benzeri olayları da içeren durumlarda, yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmazlar. Yükümlülükleri herhangi bir mücbir sebepten etkilenen Taraf söz konusu durumu en kısa zamanda diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa zamanda yetkili bir kişi ya da kurum tarafından verilen söz konusu mücbir sebep olayını tevsik edici bir belgeyi diğer Taraf’a ulaştıracaktır.
9. GİZLİLİK
Taraflar; birlikte yapacakları işlerde azami hassasiyeti göstermeyi, gerekli işbirliğinde bulunmayı ve işbirliğini sürekli geliştirmeyi; Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler idaresinde birbirleri ile haksız rekabet etmemeyi, diğer Taraf’a ait her türlü ticari faaliyeti, tasarrufları, bilgisayar yazılım ve donanım ürünlerine ilişkin edinecek gizli bilgileri, ticari sırları, dokümanları ve Genel Esaslar ve Sözleşme kapsamında edinilecek diğer her türlü bilgileri Genel Esaslar’ın ve Sözleşme’nin yürürlüğü süresince ve sonrasında gizli bilgi olarak kabul ederek sır olarak saklamayı, bunları ilgili Taraf’ın yazılı onayı olmadan 3. kişilerle paylaşmamayı, bu bilgileri yalnızca Genel Esaslar ve Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanmayı ve 3. kişilere kullandırtmamayı, fikri ve sınai haklarını karşılıklı koruyarak gözetmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri güncellemeleri Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında size verilen hizmet ve ürünlerin sağlanmasını kolaylaştırmak ve Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’ye uygun kullanımı doğrulamak için periyodik olarak toplanan, Kullanıcı’nın bilgisayarı, sistem ve uygulama yazılımları ve çevre birimleri hakkındaki bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi toplayabilecek, bulundurabilecek, işleyebilecek ve kullanabilecektir. Zirve, bilgi sahiplerinin kimliğini bireysel olarak teşhis etmeyecek biçimde olduğu sürece, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek veya Kullanıcı’ya hizmet sağlamak için kullanabilecektir.
Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında tarafımızca, Kullanıcı tarafından sağlanan verilerin işbu Genel Esaslar’da açıklandığı şekilde, belirtilen gerekliliklerin ifa edilebilmesi, nitelikli hizmet sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ifa edilebilmesi amacıyla toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak işbu madde ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Kullanıcı tarafından sağlanan ve Kullanıcı ve Zirve arasındaki sözleşmesel ve ticari ilişki sebebiyle tarafımızca elde edilen bilgiler, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca mevzuatta gerekli görülen gereken durumlarda, idari, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde ilgili mercii ve mahkemelere iletilebilir.
Kullanıcı, Kanun’un 11. maddesi kapsamında Zirve’ye başvurarak kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kullanıcı’nın Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, kimliğin tespit edilebileceği gerekli bilgiler ile belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğine yönelik açıklama/açıklamalar ile yazılı olarak Zirve’ye iletmesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın veya ilgili kişinin talebi üzerine başvuru kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilerek cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde başvurunun gereği yerine getirilir. Başvurunun Zirve’nin yazılım hatasından kaynaklanması ve bu sebeple Kullanıcı veya ilgili kişiden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret iade edilecektir.
11. FİKRİ MÜLKİYET

Kullanıcı, önceden yazılı onayını almaksızın herhangi bir şekilde Zirve’ye ait marka, logo, ticari ünvan gibi Fikri Mülkiyet haklarını kullanamaz, bu haklardan hiçbir şekilde istifade edemez.

Sözleşme’nin konusu olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri ve bunların sunulduğu Web Sitesi, Kullanıcı’nın bunları kullandığı ve bunlardan yararlandığı platform ve ilgili diğer her türlü yazılımın Fikri Mülkiyet hakları bizzat Zirve’ye ait olup burada belirtilen korumaya tabidir. Genel Esaslar veya Sözleşme’de geçen hiçbir hüküm Zirve’ye ait söz konusu Fikri Mülkiyet haklarının Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Kullanıcı, Yazılımlar üzerindeki her türlü Fikri Mülkiyet hakkının ve bu Fikri Mülkiyet hakları ile bağlantılı olan peştemaliyenin Zirve’ye ait olduğunu kabul etmektedir. Zirve, Kullanıcı’ya, Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devralmış olduğu Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin sağlıklı ifası amacıyla Yazılımın’ın kullanılması kapsamında satmamak ve yalnızca şahsi kullanım amacı ile sunulan, münhasır olmayan ve 3. şahıslara devredilemez sınırlı kullanım hakkı vermektedir. Kullanıcı, herhangi bir üçüncü şahsın Yazılım ve dokümantasyonunun yedek kopyasını çıkarmasına ve/veya başka amaçlar dahilinde saklamasına izin veremez. Kullanıcı, Zirve’den yazılı onay almaksızın Yazılım üzerinde herhangi bir yeterlilik testi uygulayamaz veya bunların sonuçlarını ifşa edemez veya Zirve’nin Yazılım üzerindeki Fikri Mülkiyet haklarına zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunamaz.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK
  

Genel Esaslar ve Sözleşme, Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır. Taraflar arasındaki Genel Esaslar ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Daireleri yetkilidir.
13. SORUMLULUĞUN SINIRI
13.1 Abonelik Modeli’nde Sorumluluk Sınırı
Kullanıcı’nın Zirve’den Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devralmış olduğu ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri için Zirve’nin Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme’nin ifasından doğan sorumluluğu hiçbir suretle ilgili Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın Zirve’ye son 1 (bir) yıl içerisinde ödemiş olduğu toplam tutarın üzerinde olmayacaktır. Zirve dolaylı veya tesadüfi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

13.2 Lisans Modeli’nde Sorumluluk Sınırı

Kullanıcı’nın Zirve’den Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devralmış olduğu ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri için Zirve’nin Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme’nin ifasından doğan sorumluluğu hiçbir suretle ilgili Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın Zirve’ye ödemiş olduğu toplam tutarın üzerinde olmayacaktır. Zirve dolaylı veya tesadüfi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  

Kullanıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Kullanıcı'dan talep edebilir. Banka ile arasındaki ilişkiden bağımsız olarak Kullanıcı her koşulda, ödeme borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde borcun gecikmeli ifasından dolayı Zirve’nin oluşan her türlü zararını ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
Genel Esaslar ve Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, ilgili mevzuat kapsamında sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Taraflar, Sözleşme’de belirtilen iletişim adreslerini ve/veya kayıtlı elektronik posta (bundan sonra “KEP” olarak anılacaktır) adreslerini tebligat adresleri olarak kabul ederler. Adreslerde, KEP adreslerinde, e-posta adreslerinde, telefon numaralarında, faks numaralarındaki herhangi bir değişikliğin yazılı olarak ilgili Taraf’a bildirilmemesi durumunda, tebliğ imkânsızlığından doğabilecek olumsuz sonuçlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Taraf bizzat sorumludur. Yukarıda belirtilen bilgilerde meydana gelen bir değişiklik bilgi sahibi Tarafça diğer Taraf’a elektronik posta ile bildirilmediği sürece, burada belirtilen adreslere (adres, telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi) yapılan bildirimler Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerine göre geçerli ve usulüne uygun olarak yapılmış kabul edilecektir.

Taraflar, Genel Esaslar ve/veya Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda resmi defter ve ticari kayıtlarının, veri tabanlarında, sunucularında tuttukları elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
16. WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER
Web Sitesi üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.
17. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK
Genel Esaslar’ın veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik duruma göre Genel Esaslar’ın veya Sözleşme’nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, Genel Esaslar’ın veya Sözleşme’nin temelini etkilememelidir.

 1. DEVİR YASAĞI
  

Kullanıcı’nın, Zirve’nin yazılı izni olmaksızın Genel Esaslar ve Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini ücretli veya ücretsiz olarak üçüncü şahıslara devretme, kiralama, kullandırma hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

 1. FERAGAT
  

Feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça Genel Esaslar veya Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Taraflar’dan birinin Genel Esaslar veya Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez.
20. YÜRÜRLÜK VE SÜRE
20.1 İşbu Genel Esaslar ve Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda veya ıslak imzalı olarak onaylanması suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Lisans Modeli kapsamında kullanım hakkı devralınmış olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri açısından Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme, doğası gereği yürürlükte kalacak olan hükümler de dahil olmak üzere Kullanıcı’nın Sözleşme ile Lisans Modeli kapsamında kullanım hakkını devralmış olduğu Sözleşme feshedilmediği takdirde süresiz olarak geçerliliğini koruyacaktır. Abonelik Modeli kapsamında kullanım hakkı devralınmış olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri açısından ise Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme, doğası gereği yürürlükte kalacak olan hükümler hariç olmak üzere, lisans kullanım hakkı devralınmış olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin abonelik süresi dolduğunda kendiliğinden sona erecektir.

20.2 Taraflar’dan herhangi birinin Genel Esaslar veya Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde diğer Taraf yapacağı yazılı bir bildirim ile Genel Esaslar ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

20.3 GİB ve/veya sair idari merciler tarafından, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli/Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan herhangi bir ürünün/hizmetin kısmen ve/veya tamamen sona erdirilmesi, yürürlükten kaldırılması ve/veya Zirve’ye hizmetlerin sunulabilmesi için verilen lisansın iptal edilmesi durumunda Genel Esaslar ve Sözleşme herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

20.4 Mevcut ise Kullanıcı’nın Abonelik Modeli ve/veya Lisans Modeli kapsamında Zirve’ye daha önce sunmuş olduğu yürürlükteki taahhütnamelerin hükümleri saklıdır ve taahhütnamelerdeki herhangi bir hüküm ile işbu Genel Esaslar veya Sözleşme’de yer alan hükümler arasında çelişki halinde çelişen hükümler açısından ilgili taahhütname geçerli addedilir.

Ekler:

Ek-1 Zirve E-Fatura/ E-Arşiv Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi

Ek-2 Zirve E-Defter Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi

Ek-3 Zirve E-İrsaliye Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi

Ek-4 Zirve E-Müstahsil Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi

Ek-5 Zirve E-SMM Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi

Ek-1

ZİRVE E-FATURA/E-ARŞİV
SON KULLANICI LİSANS KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

İşbu Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Zirve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Zirve”) ile Zirve E-Fatura/E-Arşiv yazılımını, programlarını, kullanım kitaplarını ve bunlar ile ilgili dokümantasyonu (“Zirve E-Fatura /E-Arşiv”) kullanan herhangi bir E-Fatura/E-Arşiv mükellefi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenen ve Kullanıcı’ya Zirve E-Fatura/E-Arşiv’i süreli olarak münhasır olmayan kullanma hakkı veren bir lisans sözleşmesidir. Zirve E-Fatura/E-Arşiv yazılımı, oluşturulan faturaların elektronik olarak (kullanıcının tercihine bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) portalı veya entegratör firma aracılığıyla) karşı tarafa iletilmesi ve aynı sistemle kendisine gönderilmiş faturaların görüntülenmesi hizmetini kapsar. Sözleşme, Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçası ve ekini ihtiva etmektedir. Taraflar, burada yazmayan konularda Genel Esaslar’ın uygulanacağını kabul eder.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin, Genel Esaslar’da açıklanmış olan Abonelik Modeli’ne tabi olduğu ve Genel Esaslar’da mevcut olan münhasıran Lisans Modeli’ne ilişkin hükümlerin işbu Sözleşme tahtında uygulama alanı bulamayacağı konusunda mutabıktır.
Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in ancak işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinde açıkça belirtildiği şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak Sözleşme ile bağlı olmayı ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır. Sözleşme’nin tamamının kabul edilmemesi halinde Zirve E-Fatura/E-Arşiv lisans anahtarının alınması ve Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in kullanımı mümkün olmayacaktır. Kullanıcı Zirve E-Fatura/E-Arşiv’i yalnızca işbu koşullarda ve Genel Esaslar’da ve Web Sitesi’nde belirtilen şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Zirve E-Fatura/E-Arşiv işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi şartlarına uygun şekilde kullanılacak olup herhangi bir şekilde E-Fatura/E-Arşiv’in çalışmasını engelleyen, arızalanmasına sebep olan, ürünü yok eden eylemlerden kaçınılacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

 1. Zirve, Kullanıcı ile arasındaki mutabakata bağlı olarak Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in kullanım hakkını Kullanıcı’ya, Zirve tarafından belirlenen lisans kullanım ücretinin Kullanıcı tarafından ödenmesi kaydıyla yalnızca 1 (bir) yıl süre ile devredebilir. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan Zirve E-Fatura/E-Arşiv, Abonelik Modeli’ne ilişkin Sözleşme’nin yapıldığı ilk dönemdeki versiyonu ifade eder.

 2. Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in Kullanıcı tarafından Sözleşme’de veya Genel Esaslar’da veya Web Sitesi’nde düzenlenen herhangi bir hükmün ihlal edilerek kullanılması yasaktır. İşbu Sözleşme veya Genel Esaslar veya Web Sitesi hüküm ve koşullarına uyulmaması halinde lisans kullanım hakkı sona erecektir. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinin tümüne uyulması ve burada belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve burada belirlenen hakları Kullanıcı’ya sağlayacaktır.

a. Zirve, Zirve E-Fatura/E-Arşiv yazılımları ile oluşturulan faturaların elektronik olarak (kullanıcının tercihine bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) portalı veya entegratör firma aracılığıyla) karşı tarafa iletilmesi ve aynı sistemle kendisine gönderilmiş faturaların görüntülenmesi hizmetini sağlayacaktır.

b. Zirve, E-Fatura/E-Arşiv Fatura’ların oluşturulması ile GİB Portal’a ya da entegratör firmaya gönderime hazır hale getirilmesi hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

c. Zirve, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında kullanım hakkı elde edilen lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in, lisans anahtarı kullanım süresi boyunca Kullanıcı tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir.

d. Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in bir ağ üzerinde kullanılması: Kullanıcı, Zirve E-Fatura/E-Arşiv’i bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve E-Fatura/E-Arşiv’i kullanabilir. Ancak Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekir. Ürün lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

e. Zirve E-Fatura/E-Arşiv lisansı sadece bir Vergi/T.C. Kimlik numarası için kullanılabilir. Kullanıcı, her firma için Abonelik Modeli kapsamında kullanım lisansı hakkını almak zorundadır ve E-Fatura/E-Arşiv faturaları hazırlanacak firmanın Vergi/T.C numarasını Zirve’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Zirve, kendisine bildirilmeyen Vergi/T.C. Kimlik numaralarına ait E-Fatura/E-Arşiv Fatura kayıtlarının GİB’e iletilememesinden sorumlu tutulamaz.

f. Kullanıcı, Zirve E-Fatura/E-Arşiv kullanımı ile ilgili gerekli olan donanımı sağlamak, bilgisayarına kurmak, tanımlamak ve çalışmaya hazır hale getirmekle sorumludur.

g. Oluşturulan E-Fatura/E-Arşiv faturaların yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Zirve, virüs, teknik aksaklıklar vb. silinen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

h. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması, E-Fatura/E-Arşiv fatura kayıtlarının gönderilmesine engel olabilir. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması nedeniyle gönderilemeyen E-Fatura/E-Arşiv fatura kayıtlarından Zirve sorumlu değildir.

i. Oluşturulan E-Fatura/E-Arşiv fatura kayıtlarının GİB’e iletilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zirve sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle GİB’in sistemine yüklenemeyen kayıtlardan sorumlu tutulamaz.

j. Kullanıcı, GİB tarafınca belirlenen E-Fatura/E-Arşiv fatura kayıtlarının oluşturulması ve iletilmesi süreleri içerisinde, E-Fatura/E-Arşiv fatura kayıtlarını GİB’e iletmekle yükümlüdür.

k. Kullanıcı abonelik süresi içinde haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, lisans kullanım hakkının sonlandırılmasını/azaltılmasını talep edemez, farklı bir ürün ile lisans kullanım hakkını değiştirme talebinde bulunamaz.

l. Zirve, kullanıcıya standart E-Fatura ve/veya E-Arşiv Fatura tasarımı hizmet sunmaktadır. Standart dışı tasarımlar kişiye özel yapılmaktadır ve ayrıca ücretlendirilir.

m. Kullanıcı e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura saklama hizmetini Zirve ile anlaşması bulunan herhangi bir entegratör firmadan satın alabilir. Entegratör firma ile yapılan anlaşmalar Zirve için bağlayıcı değildir.

n. Zirve arızalı ya da ürün tanıtım dokümanlarında belirtilen nitelikleri taşımayan ayıplı ürünleri fatura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talep edildiğinde yenisi ile değiştirir veya bedeli karşılığında iade alır. İadesi gerçekleştirilecek yazılımlarda belirlediği hizmet bedelini iade edilecek tutardan kesme hakkına sahiptir.

o. Bu sözleşmede belirtilen ürünler için, yapılacak geliştirme/yenileme (güncelleme) ve telefon desteği Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl ile sınırlıdır. Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yenilenen dönem için abonelik ücreti yatırılmaması halinde Zirve E-Fatura/E-Arşiv kullanımı Zirve tarafından kısıtlanacaktır.

p. Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için Zirve E-Fatura/E-Arşiv için Zirve tarafından öngörülen YGD hizmetinin Kullanıcı tarafından alınması ve YGD bedelinin ödenmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda sadece abonelik bedeli veya lisans bedelinin ödenmesi Zirve E-Fatura/E-Arşiv kullanılmasına olanak sağlamamakta; Zirve E-Fatura/E-Arşiv’in kullanılması için öngörülen lisans veya abonelik ücreti ile birlikte Zirve tarafından belirlenen YGD ücretinin de Kullanıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir
3. Zirve, Kullanıcı’ya ait verileri, lisans kullanım hakkının herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın erişimine kapatmayacaktır ancak verilere Zirve E-Fatura /E-Arşiv üzerinden girilemeyecektir. Kullanıcı tarafından verilerin dışa aktarımı talep edilir ise bu hususta Zirve, Kullanıcı’ya makul bir teklif verebilecektir. Şu kadar ki; bu bir taahhüt olarak yorumlanamaz.
4. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar, mevcut ise Kullanıcı’nın Zirve’ye sunduğu taahhütname hükümleri saklı kalmak üzere, Zirve E-Fatura /E-Arşiv’in kullanımı konusunda taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup bu konuyla ilgili olarak daha önce veya anlaşma süresi içinde yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer.

 1. Kullanıcı tarafından atanmış olan Yetkili Kişi’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ek-2

ZİRVE E-DEFTER
SON KULLANICI LİSANS KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

İşbu Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Zirve”) ile Zirve E-defter yazılımını, programlarını, kullanım kitaplarını ve bunlar ile ilgili dokümantasyonu (“Zirve E-Defter”) kullanan herhangi bir E-defter mükellefi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenen ve Kullanıcı’ya Zirve E-Defter’i süreli olarak münhasır olmayan kullanma hakkı veren bir lisans sözleşmesidir. Zirve E-Defter yazılımı Zirve programlarında oluşturulan muhasebe kayıtları üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“GİB”) belirlediği kurallar kapsamında defter kayıtlarının ve berat dosyasının hazırlanma işlemini kapsamaktadır. Sözleşme Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçası ve ekini ihtiva etmektedir. Taraflar, burada yazmayan konularda Genel Esaslar’ın uygulanacağını kabul eder.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin, Genel Esaslar’da açıklanmış olan Abonelik Modeli’ne tabi olduğu ve Genel Esaslar’da mevcut olan münhasıran Lisans Modeli’ne ilişkin hükümlerin işbu Sözleşme tahtında uygulama alanı bulamayacağı konusunda mutabıktır.
Zirve E-Defter’in ancak işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinde açıkça belirtildiği şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak Sözleşme ile bağlı olmayı ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır. Sözleşme’nin tamamının kabul edilmemesi halinde Zirve E-Defter lisans anahtarının alınması ve Zirve E-Defter’in kullanımı mümkün olmayacaktır. Kullanıcı Zirve E-Defter’i yalnızca işbu koşullarda, Genel Esaslar’da ve Web Sitesi’nde belirtilen şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Zirve E-Defter işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi şartlarına uygun şekilde kullanılacak olup herhangi bir şekilde Zirve E-Defter’in çalışmasını engelleyen, arızalanmasına sebep olan, ürünü yok eden eylemlerden kaçınılacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

 1. Zirve, Kullanıcı ile arasındaki mutabakata bağlı olarak Zirve E-Defter’in kullanım hakkını Kullanıcı’ya, Zirve tarafından belirlenen lisans kullanım ücretinin Kullanıcı tarafından ödenmesi kaydıyla yalnızca 1 (bir) yıl süre ile devredebilir. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan Zirve E-Defter, Abonelik Modeli’ne ilişkin Sözleşme’nin yapıldığı ilk dönemdeki versiyonu ifade eder.

 2. Zirve E-Defter’in, Kullanıcı tarafından Sözleşme veya Genel Esaslar’ın veya Web Sitesi’nin herhangi bir hükmünün ihlal edilerek kullanılması yasaktır. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar veya Web Sitesi hüküm ve koşullara uyulmaması halinde lisans kullanım hakkı sona erecektir. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinin tümüne uyulması ve burada belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve burada belirlenen hakları Kullanıcı’ya sağlayacaktır.

a. Zirve, Zirve E-Defter’in oluşturulması ile GİB Portal’a ya da entegratör firmaya gönderime hazır hale getirilmesi hizmetini sağlayacaktır.

b. Zirve, Kullanıcı tarafından kullanım hakkı elde edilen lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda Zirve E-Defter’in, lisans anahtarı kullanım süresi boyunca Kullanıcı tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir.

c. Zirve E-Defter’in bir ağ üzerinde kullanılması: Kullanıcı, Zirve E-Defter’i bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve Zirve E-Defter’i kullanabilir. Ancak Zirve E-Defter’in yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekir. Ürün lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

d. Zirve E-Defter lisansı sadece bir Vergi/ T.C. Kimlik numarası için kullanılabilir ve Kullanıcı, defteri hazırlanacak firmanın vergi numarasını Zirve’ye bildirmek ve Abonelik Modeli kapsamında kullanım lisansı devralmak zorundadır. Zirve, kendisine bildirilmeyen Vergi/ T.C. Kimlik numaralarına ait defter dosyalarının hazırlanamaması veya GİB’e iletilememesinden sorumlu tutulamaz.

e. Kullanıcı, Zirve E-Defter kullanımı ile ilgili gerekli olan donanımı sağlamak, bilgisayarına kurmak, tanımlamak ve çalışmaya hazır hale getirmekle sorumludur.

f. Oluşturulan defter dosyalarının (yevmiye, defter-i kebir) yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. E-defter uygulama kuralları gereği GİB’e sadece e-Defter berat dosyaları iletilmektedir. Zirve, silinen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

g. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması, e-Defter dosyalarının gönderilmesine engel olabilir. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması nedeniyle gönderilemeyen E-Defter beratlarından Zirve sorumlu değildir.

h. Oluşturulan defter ve berat dosyalarının GİB’e iletilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zirve sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle GİB’in sistemine yüklenemeyen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

i. Kullanıcı, GİB tarafınca belirlenen e-Defter dosyalarının oluşturulması ve iletilmesi süreleri içerişimde, e-Defter dosyalarını ve beratlarını GİB’e iletmekle yükümlüdür.

j. GİB’e iletilen e-Defter beratlarının iptal edilerek tekrardan gönderilmek istenmesi durumunda Kullanıcı, GİB’in istemiş olduğu belgeleri temin etmek zorundadır. Zirve, e-Defter beratlarının iptal edilmek istenmesi durumunda dataları inceleyerek programdan kaynaklı hata olup olmadığını izah eden bir rapor yazmakla yükümlüdür.

k. Kullanıcı lisans kullanım hakkı süresi içinde haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, lisans kullanım hakkının sonlandırılmasını/azaltılmasını talep edemez, farklı bir ürün ile lisans kullanım hakkını değiştirme talebinde bulunamaz.

l. Zirve, farklı e-Defter programlarına data aktarımı yapmaz, yapılmasına müsaade etmez.

Zirve, kendisine ait programlarla oluşturulmuş muhasebe kayıtları üzerinden, kendisine ait olmayan e-Defter programları aracılığıyla oluşturulan/oluşturulmaya çalışılan e-Defter dosyalarından sorumlu değildir.
m. Bu sözleşmede belirtilen ürünler için, yapılacak geliştirme/yenileme (güncelleme) ve telefon desteği Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl ile sınırlıdır. Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yenilenen dönem için abonelik ücreti yatırılmaması halinde Zirve E-Defter kullanımı Zirve tarafından kısıtlanacaktır.
n. Zirve E-Defter’in Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için Zirve tarafından öngörülen YGD hizmetinin Kullanıcı tarafından alınması ve YGD bedelinin ödenmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda sadece abonelik bedeli veya lisans bedelinin ödenmesi Zirve E-Defter’in kullanılmasına olanak sağlamamakta; Zirve E-Defter’in kullanılması için öngörülen lisans veya abonelik ücreti ile birlikte Zirve tarafından belirlenen YGD ücretinin de Kullanıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir

 1. Kullanıcı tarafından herhangi bir suretle (nevi değişikliği, birleşme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Zirve E-Defter’e kayıtlı vergi kimlik numarası (“VKN”) ya da T.C. kimlik numarası (“TCKN”) değişiklik talebinde bulunulması halinde;

a. Değiştirilmek istenen VKN ve TCKN’ye bağlı defterlerin işlemleri ileriki döneme sirayet ettiğinden, bu şekilde talebi bulunan kullanıcı ekletmek istediği VKN ya TCKN için ilave [●] ücretini ödeyecektir; veya

b. Değişimi talep edilen VKN veya TCKN’nin bulunduğu abonelik döneminin sona ermesi ile birlikte, bu eski döneme ait VKN veya TCKN’nin kendisi tarafından yeni bildirilen VKN veya TCKN ile değiştirilmesini sağlayacaktır. (Ancak bu durumdan Zirve E-Defter uygulaması içerisinde yer alan, değişikliği talep edilen (önceki) VKN veya TCKN üzerinden tutulan defterlere ilişkin bilgiler geri dönülemez bir şekilde sistemden kaldırılacak ve bunlara daha sonradan erişim sağlanması mümkün olmayacaktır.)

 1. Zirve, Kullanıcı’ya ait verileri, lisans kullanım hakkının herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın erişimine kapatmayacaktır ancak verilere Zirve E-Defter üzerinden girilemeyecektir. Kullanıcı tarafından verilerin dışa aktarımı talep edilir ise bu hususta Zirve, Kullanıcı’ya makul bir teklif verebilecektir. Şu kadar ki; bu bir taahhüt olarak yorumlanamaz.

 2. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar, mevcut ise Kullanıcı’nın Zirve’ye sunduğu taahhütname hükümleri saklı kalmak üzere, Zirve E-Defter’in kullanımı konusunda taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup bu konuyla ilgili olarak daha önce veya anlaşma süresi içinde yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer.

 3. Kullanıcı tarafından atanmış olan Yetkili Kişi’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ek-3

ZİRVE E-İRSALİYE
SON KULLANICI LİSANS KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

İşbu Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Zirve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Zirve”) ile Zirve E-İrsaliye yazılımını, programlarını, kullanım kitaplarını ve bunlar ile ilgili dokümantasyonu (“Zirve E-İrsaliye”) kullanan herhangi bir E-İrsaliye kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında düzenlenen ve Kullanıcı’ya Zirve E-İrsaliye’yi süreli olarak münhasır olmayan kullanma hakkı veren bir lisans sözleşmesidir. Zirve E-İrsaliye yazılımı kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olup dijital ortamda elektronik irsaliye düzenlenmesi hizmetini kapsar. Sözleşme, Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçası ve ekini ihtiva etmektedir. Taraflar, burada yazmayan konularda Genel Esaslar’ın uygulanacağını kabul eder.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin, Genel Esaslar’da açıklanmış olan Abonelik Modeli’ne tabi olduğu ve Genel Esaslar’da mevcut olan münhasıran Lisans Modeli’ne ilişkin hükümlerin işbu Sözleşme tahtında uygulama alanı bulamayacağı konusunda mutabıktır.
Zirve E-İrsaliye’nin ancak işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinde açıkça belirtildiği şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak Sözleşme ile bağlı olmayı ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır. Sözleşme’nin tamamının kabul edilmemesi halinde Zirve E-İrsaliye lisans anahtarının alınması ve Zirve E-İrsaliye’nin kullanımı mümkün olmayacaktır. Kullanıcı Zirve E-İrsaliye’yi yalnızca işbu koşullarda, Genel Esaslar’da ve Web Sitesi’nde belirtilen şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Zirve E-İrsaliye işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi şartlarına uygun şekilde kullanılacak olup herhangi bir şekilde E-İrsaliye’nin çalışmasını engelleyen, arızalanmasına sebep olan, ürünü yok eden eylemlerden kaçınılacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

 1. Zirve, Kullanıcı ile arasındaki mutabakata bağlı olarak Zirve E-İrsaliye’nin kullanım hakkını Kullanıcı’ya, Zirve tarafından belirlenen lisans kullanım ücretinin Kullanıcı tarafından ödenmesi kaydıyla yalnızca 1 (bir) yıl süre ile devredebilir. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan Zirve E-İrsaliye, Abonelik Modeli’ne ilişkin Sözleşme’nin yapıldığı ilk dönemdeki versiyonu ifade eder.

 2. Zirve E-İrsaliye’nin Kullanıcı tarafından Sözleşme’de veya Genel Esaslar’da veya Web Sitesi’nde düzenlenen herhangi bir hükmün ihlal edilerek kullanılması yasaktır. İşbu Sözleşme veya Genel Esaslar veya Web Sitesi hüküm ve koşullarına uyulmaması halinde lisans kullanım hakkı sona erecektir. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinin tümüne uyulması ve burada belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve burada belirlenen hakları Kullanıcı’ya sağlayacaktır.

a. Zirve, Zirve E-İrsaliye yazılımı ile kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan dijital ortamda düzenlenen elektronik irsaliyenin düzenlenmesi hizmetini sağlayacaktır.

b. Zirve, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında kullanım hakkı elde edilen lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda Zirve E-İrsaliye’nin lisans anahtarı kullanım süresi boyunca Kullanıcı tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir.

c. Zirve E-İrsaliye’nin bir ağ üzerinde kullanılması: Kullanıcı, Zirve E-İrsaliye’yi bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve E-İrsaliye’yi kullanabilir. Ancak Zirve E-İrsaliye’nin yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekir. Ürün lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

d. Abonelik Modeli kapsamında Zirve E-İrsaliye lisansı sadece bir vergi kimlik numarası için kullanılabilir. Kullanıcı, başka firmaların da Zirve E-İrsaliye hizmetinden yararlanmasını istiyorsa her bir vergi kimlik numarası için ayrıca üyelik ücreti ödemelidir. Sisteme dahil edilerek E-İrsaliye hazırlanacak her bir firmanın vergi numarasının Zirve’ye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

e. Kullanıcı, Zirve E-İrsaliye kullanımı ile ilgili gerekli olan donanımı sağlamak, bilgisayarına kurmak, tanımlamak ve çalışmaya hazır hale getirmekle sorumludur.

f. Oluşturulan E-İrsaliye belgelerinin yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Zirve, virüs, teknik aksaklıklar vb. silinen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

g. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması, E-İrsaliye kayıtlarının gönderilmesine engel olabilir. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması nedeniyle gönderilemeyen E-İrsaliye kayıtlarından Zirve sorumlu değildir.

h. Oluşturulan E-İrsaliye’nin GİB ve sair ilgili yetkili mercilere iletilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zirve sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle GİB ve ilgili yetkili mercilerin sistemine yüklenemeyen kayıtlardan sorumlu tutulamaz.

i. Kullanıcı, GİB tarafınca belirlenen E-İrsaliye kayıtlarının oluşturulması ve iletilmesi süreleri içerisinde, E-İrsaliye kayıtlarını GİB’e iletmekle yükümlüdür.

j. Kullanıcı abonelik süresi içinde haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, lisans kullanım hakkının sonlandırılmasını/azaltılmasını talep edemez, farklı bir ürün ile lisans kullanım hakkını değiştirme talebinde bulunamaz.

k. Kullanıcı, farklı e-İrsaliye programlarına data aktarımı yapamaz.

l. Zirve, kendisine ait programlarla oluşturulmuş E-İrsaliye kayıtları üzerinden, kendisine ait olmayan e-irsaliye programları aracılığıyla oluşturulan/oluşturulmaya çalışılan e-irsaliye dosyalarından sorumlu değildir.

m. Zirve, kullanıcıya standart E-İrsaliye hizmeti sunmaktadır. Standart dışı tasarımlar kişiye özel yapılmaktadır ve ayrıca ücretlendirilir.

n. Kullanıcı e-İrsaliye saklama hizmetini Zirve ile anlaşması bulunan herhangi bir entegratör firmadan satın alabilir. Entegratör firma ile yapılan anlaşmalar Zirve için bağlayıcı değildir.

Bu sözleşmede belirtilen ürünler için, yapılacak geliştirme/yenileme (güncelleme) ve telefon desteği Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl ile sınırlıdır. Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yenilenen dönem için abonelik ücreti yatırılmaması halinde Zirve E-İrsaliye kullanımı Zirve tarafından kısıtlanacaktır.

Zirve E-İrsaliye Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için Zirve tarafından öngörülen YGD hizmetinin Kullanıcı tarafından alınması ve YGD bedelinin ödenmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda sadece abonelik bedeli veya lisans bedelinin ödenmesi Zirve E-İrsaliye kullanılmasına olanak sağlamamakta; Zirve E-İrsaliye kullanılması için öngörülen lisans veya abonelik ücreti ile birlikte Zirve tarafından belirlenen YGD ücretinin de Kullanıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 1. Zirve, Kullanıcı’ya ait verileri, lisans kullanım hakkının herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın erişimine kapatmayacaktır ancak verilere Zirve E-İrsaliye üzerinden girilemeyecektir. Kullanıcı tarafından verilerin dışa aktarımı talep edilir ise bu hususta Zirve, Kullanıcı’ya makul bir teklif verebilecektir. Şu kadar ki; bu bir taahhüt olarak yorumlanamaz.

 2. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar, mevcut ise Kullanıcı’nın Zirve’ye sunduğu taahhütname hükümleri saklı kalmak üzere, Zirve E-İrsaliye’nin kullanımı konusunda taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup bu konuyla ilgili olarak daha önce veya anlaşma süresi içinde yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer.

 3. Kullanıcı tarafından atanmış olan Yetkili Kişi’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

[]

Ek-4

ZİRVE E-MÜSTAHSİL
SON KULLANICI LİSANS KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

İşbu Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Zirve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Zirve”) ile Zirve E-Müstahsil yazılımını, programlarını, kullanım kitaplarını ve bunlar ile ilgili dokümantasyonu (“Zirve E-Müstahsil”) kullanan herhangi bir E-Müstahsil kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında düzenlenen ve Kullanıcı’ya Zirve E-Müstahsil’i süreli olarak münhasır olmayan kullanma hakkı veren bir lisans sözleşmesidir. Zirve E-Müstahsil yazılımı defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenlenen ticari belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi hizmetini kapsar. Sözleşme, Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçası ve ekini ihtiva etmektedir. Taraflar, burada yazmayan konularda Genel Esaslar’ın uygulanacağını kabul eder.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin, Genel Esaslar’da açıklanmış olan Abonelik Modeli’ne tabi olduğu ve Genel Esaslar’da mevcut olan münhasıran Lisans Modeli’ne ilişkin hükümlerin işbu Sözleşme tahtında uygulama alanı bulamayacağı konusunda mutabıktır.
Zirve E-Müstahsil’in ancak işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinde açıkça belirtildiği şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak Sözleşme ile bağlı olmayı ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır. Sözleşme’nin tamamının kabul edilmemesi halinde Zirve E-Müstahsil lisans anahtarının alınması ve Zirve E-Müstahsil’in kullanımı mümkün olmayacaktır. Kullanıcı Zirve E-Müstahsil’i yalnızca işbu koşullarda, Genel Esaslar’da ve Web Sitesi’nde belirtilen şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Zirve E-Müstahsil işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi şartlarına uygun şekilde kullanılacak olup herhangi bir şekilde E-Müstahsil’in çalışmasını engelleyen, arızalanmasına sebep olan, ürünü yok eden eylemlerden kaçınılacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

 1. Zirve, Kullanıcı ile arasındaki mutabakata bağlı olarak Zirve E-Müstahsil’in kullanım hakkını Kullanıcı’ya, Zirve tarafından belirlenen lisans kullanım ücretinin Kullanıcı tarafından ödenmesi kaydıyla yalnızca 1 (bir) yıl süre ile devredebilir. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan Zirve E-Müstahsil, Abonelik Modeli’ne ilişkin Sözleşme’nin yapıldığı ilk dönemdeki versiyonu ifade eder.

 2. Zirve E-Müstahsil’in Kullanıcı tarafından Sözleşme’de veya Genel Esaslar’da veya Web Sitesi’nde düzenlenen herhangi bir hükmün ihlal edilerek kullanılması yasaktır. İşbu Sözleşme veya Genel Esaslar veya Web Sitesi hüküm ve koşullarına uyulmaması halinde lisans kullanım hakkı sona erecektir. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinin tümüne uyulması ve burada belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve burada belirlenen hakları Kullanıcı’ya sağlayacaktır.

a. Zirve, Zirve E-Müstahsil yazılımı ile defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenlenen ticari belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi hizmetini sağlayacaktır.

b. Zirve, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında kullanım hakkı elde edilen lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda Zirve E-Müstahsil’in lisans anahtarı kullanım süresi boyunca Kullanıcı tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir.

c. Zirve E-Müstahsil’in bir ağ üzerinde kullanılması: Kullanıcı, Zirve E-Müstahsil’i bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve E-Müstahsil’i kullanabilir. Ancak Zirve E-Müstahsil’in yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekir. Ürün lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

d. Abonelik Modeli kapsamında Zirve E-Müstahsil lisansı sadece bir vergi kimlik numarası için kullanılabilir. Kullanıcı, başka firmaların da Zirve E-Müstahsil hizmetinden yararlanmasını istiyorsa her bir vergi kimlik numarası için ayrıca üyelik ücreti ödemelidir. Sisteme dahil edilerek E-Müstahsil hazırlanacak her bir firmanın vergi numarasının Zirve’ye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

e. Kullanıcı, Zirve E-Müstahsil kullanımı ile ilgili gerekli olan donanımı sağlamak, bilgisayarına kurmak, tanımlamak ve çalışmaya hazır hale getirmekle sorumludur.

f. Oluşturulan E-Müstahsil belgelerinin yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Zirve, virüs, teknik aksaklıklar vb. silinen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

g. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması, E-Müstahsil kayıtlarının gönderilmesine engel olabilir. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması nedeniyle gönderilemeyen E-Müstahsil kayıtlarından Zirve sorumlu değildir.

h. Oluşturulan E-Müstahsil’in GİB ve sair ilgili yetkili mercilere iletilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zirve sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle GİB ve ilgili yetkili mercilerin sistemine yüklenemeyen kayıtlardan sorumlu tutulamaz.

i. Kullanıcı, GİB tarafınca belirlenen E-Müstahsil kayıtlarının oluşturulması ve iletilmesi süreleri içerisinde, E-Müstahsil kayıtlarını GİB’e iletmekle yükümlüdür.

j. Kullanıcı abonelik süresi içinde haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, lisans kullanım hakkının sonlandırılmasını/azaltılmasını talep edemez, farklı bir ürün ile lisans kullanım hakkını değiştirme talebinde bulunamaz.

k. Kullanıcı, farklı e-Müstahsil programlarına data aktarımı yapamaz.

l. Zirve, kendisine ait programlarla oluşturulmuş E-Müstahsil kayıtları üzerinden, kendisine ait olmayan e-müstahsil programları aracılığıyla oluşturulan/oluşturulmaya çalışılan e-müstahsil dosyalarından sorumlu değildir.

m. Zirve, kullanıcıya standart E-Müstahsil hizmeti sunmaktadır. Standart dışı tasarımlar kişiye özel yapılmaktadır ve ayrıca ücretlendirilir.

n. Kullanıcı e-Müstahsil saklama hizmetini Zirve ile anlaşması bulunan herhangi bir entegratör firmadan satın alabilir. Entegratör firma ile yapılan anlaşmalar Zirve için bağlayıcı değildir.

o. Bu sözleşmede belirtilen ürünler için, yapılacak geliştirme/yenileme (güncelleme) ve telefon desteği Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl ile sınırlıdır. Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yenilenen dönem için abonelik ücreti yatırılmaması halinde Zirve E-Müstahsil kullanımı Zirve tarafından kısıtlanacaktır.

Zirve E-Müstahsil Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için Zirve tarafından öngörülen YGD hizmetinin Kullanıcı tarafından alınması ve YGD bedelinin ödenmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda sadece abonelik bedeli veya lisans bedelinin ödenmesi Zirve E-Müstahsil kullanılmasına olanak sağlamamakta; Zirve E-Müstahsil kullanılması için öngörülen lisans veya abonelik ücreti ile birlikte Zirve tarafından belirlenen YGD ücretinin de Kullanıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir
3. Zirve, Kullanıcı’ya ait verileri, lisans kullanım hakkının herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın erişimine kapatmayacaktır ancak verilere Zirve E-Müstahsil üzerinden girilemeyecektir. Kullanıcı tarafından verilerin dışa aktarımı talep edilir ise bu hususta Zirve, Kullanıcı’ya makul bir teklif verebilecektir. Şu kadar ki; bu bir taahhüt olarak yorumlanamaz.
4. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar, mevcut ise Kullanıcı’nın Zirve’ye sunduğu taahhütname hükümleri saklı kalmak üzere, Zirve E-Müstahsil’in kullanımı konusunda taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup bu konuyla ilgili olarak daha önce veya anlaşma süresi içinde yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer.

 1. Kullanıcı tarafından atanmış olan Yetkili Kişi’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ek-5

ZİRVE E-SMM
SON KULLANICI LİSANS KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

İşbu Son Kullanıcı Lisans Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Zirve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Zirve”) ile Zirve E-SMM yazılımını, programlarını, kullanım kitaplarını ve bunlar ile ilgili dokümantasyonu (“Zirve E-SMM”) kullanan herhangi bir E-SMM kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında düzenlenen ve Kullanıcı’ya Zirve E-SMM’yi süreli olarak münhasır olmayan kullanma hakkı veren bir lisans sözleşmesidir. Zirve E-SMM yazılımı serbest meslek mensuplarının yapmış oldukları ticari faaliyetler karşısında düzenledikleri serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesi hizmetini kapsar. Sözleşme, Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçası ve ekini ihtiva etmektedir. Taraflar, burada yazmayan konularda Genel Esaslar’ın uygulanacağını kabul eder.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin, Genel Esaslar’da açıklanmış olan Abonelik Modeli’ne tabi olduğu ve Genel Esaslar’da mevcut olan münhasıran Lisans Modeli’ne ilişkin hükümlerin işbu Sözleşme tahtında uygulama alanı bulamayacağı konusunda mutabıktır.
Zirve E-SMM’nin ancak işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinde açıkça belirtildiği şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak Sözleşme ile bağlı olmayı ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır. Sözleşme’nin tamamının kabul edilmemesi halinde Zirve E-SMM lisans anahtarının alınması ve Zirve E-SMM’nin kullanımı mümkün olmayacaktır. Kullanıcı Zirve E-SMM’yi yalnızca işbu koşullarda, Genel Esaslar’da ve Web Sitesi’nde belirtilen şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Zirve E-SMM işbu Sözleşme, Genel Esaslar ve Web Sitesi şartlarına uygun şekilde kullanılacak olup herhangi bir şekilde E-SMM’nin çalışmasını engelleyen, arızalanmasına sebep olan, ürünü yok eden eylemlerden kaçınılacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

 1. Zirve, Kullanıcı ile arasındaki mutabakata bağlı olarak Zirve E-SMM’nin kullanım hakkını Kullanıcı’ya, Zirve tarafından belirlenen lisans kullanım ücretinin Kullanıcı tarafından ödenmesi kaydıyla yalnızca 1 (bir) yıl süre ile devredebilir. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan Zirve E-SMM, Abonelik Modeli’ne ilişkin Sözleşme’nin yapıldığı ilk dönemdeki versiyonu ifade eder.

 2. Zirve E-SMM’nin Kullanıcı tarafından Sözleşme’de veya Genel Esaslar’da veya Web Sitesi’nde düzenlenen herhangi bir hükmün ihlal edilerek kullanılması yasaktır. İşbu Sözleşme veya Genel Esaslar veya Web Sitesi hüküm ve koşullarına uyulmaması halinde lisans kullanım hakkı sona erecektir. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar ve Web Sitesi hükümlerinin tümüne uyulması ve burada belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve burada belirlenen hakları Kullanıcı’ya sağlayacaktır.

a. Zirve, Zirve E-SMM yazılımı ile serbest meslek mensuplarının yapmış oldukları ticari faaliyetler karşısında düzenledikleri serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesi hizmetini sağlayacaktır.

b. Zirve, Kullanıcı tarafından Abonelik Modeli kapsamında kullanım hakkı elde edilen lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda Zirve E-SMM’nin lisans anahtarı kullanım süresi boyunca Kullanıcı tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir.

c. Zirve E-SMM’nin bir ağ üzerinde kullanılması: Kullanıcı, Zirve E-SMM’yi bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve E-SMM’yi kullanabilir. Ancak Zirve E-SMM’nin yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekir. Ürün lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

d. Abonelik Modeli kapsamında Zirve E-SMM lisansı sadece bir vergi kimlik numarası için kullanılabilir. Sistemden yararlanacak firmanın/kişinin vergi numarasının Zirve’ye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

e. Kullanıcı, Zirve E-SMM kullanımı ile ilgili gerekli olan donanımı sağlamak, bilgisayarına kurmak, tanımlamak ve çalışmaya hazır hale getirmekle sorumludur.

f. Oluşturulan E-SMM belgelerinin yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Zirve, virüs, teknik aksaklıklar vb. silinen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

g. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması, E-SMM kayıtlarının gönderilmesine engel olabilir. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması nedeniyle gönderilemeyen E-SMM kayıtlarından Zirve sorumlu değildir.

h. Oluşturulan E-SMM’nin GİB ve sair ilgili yetkili mercilere iletilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zirve sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle GİB ve ilgili yetkili mercilerin sistemine yüklenemeyen kayıtlardan sorumlu tutulamaz.

i. Kullanıcı, GİB tarafınca belirlenen E-SMM kayıtlarının oluşturulması ve iletilmesi süreleri içerisinde, E-SMM kayıtlarını GİB’e iletmekle yükümlüdür.

j. Kullanıcı abonelik süresi içinde haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, lisans kullanım hakkının sonlandırılmasını/azaltılmasını talep edemez, farklı bir ürün ile lisans kullanım hakkını değiştirme talebinde bulunamaz.

k. Kullanıcı, farklı e-SMM programlarına data aktarımı yapamaz.

l. Zirve, kendisine ait programlarla oluşturulmuş E-SMM kayıtları üzerinden, kendisine ait olmayan e-SMM programları aracılığıyla oluşturulan/oluşturulmaya çalışılan e-SMM dosyalarından sorumlu değildir.

m. Zirve, kullanıcıya standart E-SMM hizmeti sunmaktadır. Standart dışı tasarımlar kişiye özel yapılmaktadır ve ayrıca ücretlendirilir.

n. Kullanıcı e-SMM saklama hizmetini Zirve ile anlaşması bulunan herhangi bir entegratör firmadan satın alabilir. Entegratör firma ile yapılan anlaşmalar Zirve için bağlayıcı değildir.

o. Bu sözleşmede belirtilen ürünler için, yapılacak geliştirme/yenileme (güncelleme) ve telefon desteği Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl ile sınırlıdır. Abonelik Modeli başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yenilenen dönem için abonelik ücreti yatırılmaması halinde Zirve E-SMM kullanımı Zirve tarafından kısıtlanacaktır.
3. Zirve, Kullanıcı’ya ait verileri, lisans kullanım hakkının herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın erişimine kapatmayacaktır ancak verilere Zirve E-SMM üzerinden girilemeyecektir. Kullanıcı tarafından verilerin dışa aktarımı talep edilir ise bu hususta Zirve, Kullanıcı’ya makul bir teklif verebilecektir. Şu kadar ki; bu bir taahhüt olarak yorumlanamaz.

 1. İşbu Sözleşme ve Genel Esaslar, mevcut ise Kullanıcı’nın Zirve’ye sunduğu taahhütname hükümleri saklı kalmak üzere, Zirve E-SMM’nin kullanımı konusunda taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup bu konuyla ilgili olarak daha önce veya anlaşma süresi içinde yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer.

 2. Kullanıcı tarafından atanmış olan Yetkili Kişi’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: